Black Rain. Original photo by hsinchiehwu on IG. Black Rain. Original photo by hsinchiehwu on IG. Black Rain. Original photo by hsinchiehwu on IG. Black Rain. Original photo by hsinchiehwu on IG. Black Rain. Original photo by hsinchiehwu on IG. Black Rain. Original photo by hsinchiehwu on IG.

Black Rain. Original photo by hsinchiehwu on IG.

Pilot Eyes. Original photo by 扬洋 Yang Yang.  Pilot Eyes. Original photo by 扬洋 Yang Yang.  Pilot Eyes. Original photo by 扬洋 Yang Yang.  Pilot Eyes. Original photo by 扬洋 Yang Yang.  Pilot Eyes. Original photo by 扬洋 Yang Yang.  Pilot Eyes. Original photo by 扬洋 Yang Yang. 

Pilot Eyes. Original photo by 扬洋 Yang Yang. 

Face in the Sun. Mountain Village, Lijiang, China. Face in the Sun. Mountain Village, Lijiang, China. Face in the Sun. Mountain Village, Lijiang, China. Face in the Sun. Mountain Village, Lijiang, China. Face in the Sun. Mountain Village, Lijiang, China. Face in the Sun. Mountain Village, Lijiang, China. Face in the Sun. Mountain Village, Lijiang, China. Face in the Sun. Mountain Village, Lijiang, China.

Face in the Sun. Mountain Village, Lijiang, China.

Morning View. My room, Kunming, China. Morning View. My room, Kunming, China. Morning View. My room, Kunming, China. Morning View. My room, Kunming, China. Morning View. My room, Kunming, China. Morning View. My room, Kunming, China. Morning View. My room, Kunming, China.
Late Night Cut. Hair Salon, Kunming, China. Late Night Cut. Hair Salon, Kunming, China. Late Night Cut. Hair Salon, Kunming, China. Late Night Cut. Hair Salon, Kunming, China. Late Night Cut. Hair Salon, Kunming, China. Late Night Cut. Hair Salon, Kunming, China. Late Night Cut. Hair Salon, Kunming, China.
Candy Cloud. Original photo by midoriko6 on IG. Candy Cloud. Original photo by midoriko6 on IG. Candy Cloud. Original photo by midoriko6 on IG. Candy Cloud. Original photo by midoriko6 on IG. Candy Cloud. Original photo by midoriko6 on IG. Candy Cloud. Original photo by midoriko6 on IG.

Candy Cloud. Original photo by midoriko6 on IG.

Cold Ride. Lu Gu Lake, Lijiang/Sichuan, China.  Cold Ride. Lu Gu Lake, Lijiang/Sichuan, China.  Cold Ride. Lu Gu Lake, Lijiang/Sichuan, China.  Cold Ride. Lu Gu Lake, Lijiang/Sichuan, China.  Cold Ride. Lu Gu Lake, Lijiang/Sichuan, China. 

Cold Ride. Lu Gu Lake, Lijiang/Sichuan, China. 

Leaves with Wings. Alley in Chiang Mai, Thailand. Leaves with Wings. Alley in Chiang Mai, Thailand. Leaves with Wings. Alley in Chiang Mai, Thailand. Leaves with Wings. Alley in Chiang Mai, Thailand. Leaves with Wings. Alley in Chiang Mai, Thailand.

Leaves with Wings. Alley in Chiang Mai, Thailand.

Sunset Wires. Night Bazaar in Chiang Mai, Thailand.  Sunset Wires. Night Bazaar in Chiang Mai, Thailand.  Sunset Wires. Night Bazaar in Chiang Mai, Thailand.  Sunset Wires. Night Bazaar in Chiang Mai, Thailand.  Sunset Wires. Night Bazaar in Chiang Mai, Thailand.  Sunset Wires. Night Bazaar in Chiang Mai, Thailand.  Sunset Wires. Night Bazaar in Chiang Mai, Thailand.  Sunset Wires. Night Bazaar in Chiang Mai, Thailand.  Sunset Wires. Night Bazaar in Chiang Mai, Thailand. 

Sunset Wires. Night Bazaar in Chiang Mai, Thailand. 

Flower Hat. A cafe in Old Town in Lijiang, China.  Flower Hat. A cafe in Old Town in Lijiang, China.  Flower Hat. A cafe in Old Town in Lijiang, China.  Flower Hat. A cafe in Old Town in Lijiang, China.  Flower Hat. A cafe in Old Town in Lijiang, China. 

Flower Hat. A cafe in Old Town in Lijiang, China. 

Drying Sheets. My laundry room in Kunming, China. Drying Sheets. My laundry room in Kunming, China. Drying Sheets. My laundry room in Kunming, China. Drying Sheets. My laundry room in Kunming, China. Drying Sheets. My laundry room in Kunming, China. Drying Sheets. My laundry room in Kunming, China. Drying Sheets. My laundry room in Kunming, China.

Drying Sheets. My laundry room in Kunming, China.

Window Watching. Bei Chen neighborhood in Kunming, China.  Window Watching. Bei Chen neighborhood in Kunming, China.  Window Watching. Bei Chen neighborhood in Kunming, China.  Window Watching. Bei Chen neighborhood in Kunming, China.  Window Watching. Bei Chen neighborhood in Kunming, China.  Window Watching. Bei Chen neighborhood in Kunming, China.  Window Watching. Bei Chen neighborhood in Kunming, China.  Window Watching. Bei Chen neighborhood in Kunming, China. 

Window Watching. Bei Chen neighborhood in Kunming, China. 

Pink in Winter. Shu He Old Town in Lijiang, China.  Pink in Winter. Shu He Old Town in Lijiang, China.  Pink in Winter. Shu He Old Town in Lijiang, China.  Pink in Winter. Shu He Old Town in Lijiang, China. 

Pink in Winter. Shu He Old Town in Lijiang, China. 

Cat Be Cool. Local restaurant in Chiang Mai, Thailand.  Cat Be Cool. Local restaurant in Chiang Mai, Thailand.  Cat Be Cool. Local restaurant in Chiang Mai, Thailand.  Cat Be Cool. Local restaurant in Chiang Mai, Thailand.  Cat Be Cool. Local restaurant in Chiang Mai, Thailand. 

Cat Be Cool. Local restaurant in Chiang Mai, Thailand.